O NÁS » Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY


 

1.Všeobecné ustanovenie.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru od predávajúceho. Nákup tovaru v internetovom obchode možu vykonávať fyzické a právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť Obchodnými podmienkami.

 

2. Objednanie tovaru a služieb.

Zákazník si môže objednať tovar :

1. prostredníctvom našej internetovej stránky (e-shopu) www.pracovneodevykado.sk. V prípade najasností je postup uvedený tu. Pokiaľ zákazník

2. prostredníctvom emailu: tovar objednávajte na adrese kado.opp@gmail.com

Rozmery, hmotnosti, farby a ostatné údaje uvedené na našej stránke sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcu.

 

3.POTVRDENIE OBJEDNÁVKY .

Objednávka je prijatá v okamihu jej odoslania. Po odoslaní objednávky príde zákazníkovi automatický email o prijatí objednávky. Pokiaľ takýto email zákazník nedostane, objednávka neprešla a treba ju zaslať znova.

Objednávka bude prijatá do nášho systému a bude vybavená v čo najkratšom čase. Štandardná dodacia/expedičná lehota je do 7 pracovných dní, pokiaľ nie je pri produkte uvedené inak. Tovar, ktorý je na sklade expedujeme ihneď, v mnohých prípadoch aj v deň prijatia objednávky.

Pred samotnou expedíciou tovaru Vás kontaktujeme o potvrdení objednávky alebo

pre upresnenie prípadných detailov. V prípade nejasnosti Vás budeme samozrejme kontaktovať.

Doležité: pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný prekontrolovať si správne kontaktné údaje. V prípade zle zadanej adresy, tel. čísla či emajlu predávajúci nezodpovedá za vzniknuté škody a kupujúci je v takomto prípade povinný škody uhradiť.

4.PLATOBNÉ PODMIENKY

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.

Zákazník si môže vybrať spôsob dodania a platby:

forma zálohovej platby

na dobierku (Slovenskou poštou, KURIÉROM DPD)

v prípade zálohovej platby Vám bude preposlaná faktúra s našimi údajmi a číslom účtu, na ktorí sa uskotoční prevod. Hneď po uhradení faktúry Vám bude zaslaný tovar.

 

5.DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU.

Objednaný tovar je možné zaplatiť:

1. Na dobierku  v hotovosti. Objednaný tovar pošleme a) Slovenskou poštou na dobierku, alebo b) kuriérom DPD do 24 hod od vyskladnenia z nášho skladu, v špeciálnych prípadoch na základe "dohody" si ho môžte vyzdihnúť v našej predajni: Pracovné odevy, Karol Dudinský, Suchoňová 4 (nákupne strediko VIRMA, JUH III, POPRAD)

2. Prevodom na účet vopred: Na základe dohody je možné zaplatiť tovar prevodom avšak nakoľko pri ojedinelých prípadoch môže vzniknúť, že objednávka bude nekompletná, upredňostňujeme platbu pri prevzatí tovaru.

3. Prevodom na účet so splatnosťou: platí pre školy, firmy s pravidelným odoberaním.

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania na účet našej firmy. V prípade, žeby tovar nebol k dispozícii na našom sklade informujeme  zákazníka e-mailom alebo telefonicky. Ak je uvedený tovar vypredaný a nie je možné ho dodať z technických dôvodov, ponúkneme Vám náhradnú alternatívu.

 

6. VÝMENA TOVARU - VRÁTENIE TOVARU

Plne v súlade s ustanovením §7 ods.1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Nevyhovuje Vám tovar? To sa stáva a preto po vrátení tovaru do 14 pracovných dní Vám vrátime

peniaze, alebo vymeníme za iný tovar podľa Vášho želania. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

Podmienky pre vrátenie tovaru:

- tovar je nutné vrátiť do 14 pracovných dní od jeho dodania

- tovar musí byť kompletný, nepoužívaný a nepoškodený vrátane pôvodného obalu.

- s dokladom o kúpe (faktúra)

 

Tovar zasielajte na adresu :

 

Pracovné odevy

Karol Dudinský

Suchoňová 4

058 01 Poprad

 

Tovar posielajte doporučene (nie na dobierku ) a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú

stratu a poškodenie behom prepravy k nám.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť

akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar Vám bude na Vaše náklady späť.

Do emailu alebo balíku je potrebné priložiť stručný popis výmeny tovaru, kde sú jasne uvedené zamenené položky tovaru.

Pri výmene tovaru si účtujeme prepravu v hodnote € 4,50 s DPH formou dobierky.

8.REKLMÁCIA A ZÁRUKA

V prípade reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodu s Vami a v súlade s platným právnym predpisom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadne vady je kupujúci povinný okamžite hlásiť predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Zákazník si musí vizuálne skontrolovať tovar ihneď pri a po prevzatí.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné

vady. (Každí náš výrobok obsahuje reklamačné podmienky)

Ak sa na tovare pri jeho používaní prejaví závada,  vybavuje sa tento problém v rámci reklamačného poriadku firmy.

zákon č.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA :

a ) vady vzniknuté bežným používaním

b )  nesprávnym použitím výrobku

c )  nesprávnym skladovaním

 

POSTUP PRI REKLAMÁCIÍ

 

1 ) Informujte nás o reklamácií e-mailom kado.opp@gmail.com alebo telefonický na čísle 052/773 18 87

2 ) tovar pošlite riadne vyčistený, ako doporučený balík ( nie na dobierku ) na našu adresu

PRACOVNÉ ODEVY
KAROL DUDINSKÝ
SUCHOŇOVÁ 4
05801  POPRAD

3 ) do zásielky uveďte dôvod reklamácie  a Vašu adresu a tel. číslo

4) priložte tiež doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúru )

Upozornenie - reklamačné podmienky:

Životnosť a záručná doba výrobku sú rozdielne pojmy. Zákonom danú záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t. j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Spotrebiteľ je povinný reklamovať daný produkt hneď ako sa vyskytne výrobná vada výrobku - Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil chybu - vadu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, § 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Pri užívaní výrobku s chybou, a toho dôvodu znehodnotenie veci, zaniká právo na uplatnenie reklamácie

Plne v súlade so zákonom.


9.NEVYZDVIHNUTÁ ZÁSIELKA

V prípade , že sa zásielka vráti nevyzdvihnutá späť , zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť

náklady  spojené s prepravou tovaru. Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu poštovného.

 

Odoslanie objednávky zároveň platí ako podpis kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v zmysle ustanovenia § 622 a ust.623 podľa občianskeho zákonníka, z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

V deň odoslania tovaru zo skladu bude kupújucemu doručený email o odoslaní objednávky (je dôležité si riadne skontrolovať email - ktorý slúži na ďalšiu komunikáciu, v prípade zle zadaneho emailu kupujúci neručí za spôsobené škody a riadi sa v súlade s platnou legislatívou). Kupujúci je povinný dodanie tovaru riadne odsledovať, následne ho prebrať.

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona c. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

Kupujúci je v zmysle § 12 ods. 5 citovaného zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku do 7 dní od prevzatia plnenia.

Podmienky odstúpenia od zmluvy: - musí byt uskutočnené písomnou formou - vyhotovením listiny, - musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho, - musí byt vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a riziko kupujúceho. 

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa sa rozumie tovar zhotovený na základe jeho požiadavky s odlišnými parametrami (konfiguráciou), ako je ponúkaný tovar predávajúcim v základnom vyhotovení a výbave. Kupujúci ďalej berie na vedomie skutočnosť, že zmluvou uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku sa rozumie zmluva, pri ktorej nedošlo k osobnému kontaktu alebo jednaniu zmluvných strán alebo v súvislosti s jej uzatváraním. Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku hlavne v týchto prípadoch: 

- ak sa jedná o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby a ak sa táto služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 7 dní
- ak sa jedná o predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
- ak sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
- ak sa jedná o predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze


V prípade oprávneného odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho i s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito podmienkami súhlasí.

11. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky

Zrušenie objednávky bez sankcie je možné iba do doby jej potvrdenia predávajúcim. Zrušenie objednávky je treba uskutočniť zaslaním mailu na adresu : kado.opp@gmail.com . Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške 25 % z ceny objednaného tovaru + všetky nutné náklady na dopravu, poštovné a balné. V prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ktorý tovar neprevezme v definovanom termíne od doručovateľskej služby alebo od tretej strany.

12. Kamenná predajňa a internetový obchod

Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné výlučne v internetovom obchode nie v kamennej predajni. Nákupovať za internetové ceny priamo v predajni a ich osobný odber je možné len prostredníctvom zavedeného poplatku alebo za predajňové ceny v kamennom obchode bez poplatku.

Ochrana osobných údajov Tlačiť E-mail

Vaše osobné údaje zostanú uložené na dobu neurčitú v informačnom systéme a budú spracúvané na marketingové účely spoločnosti. Budú použité výlučne členom pre firemné účely a v súlade so zákonom NR SR č.428/2002 Zb. O ochrane osobných údajov. Podľa §20 ods. 3 uvedeného zákona ste oprávnený písomne namietať voči ďalšiemu spracúvaniu a využívaniu osobných údajov v poštovom styku. Samozrejme máte právo požiadať o zmenu osobných údajov tak, aby zodpovedali skutočnosti alebo tieto údaje nechať z databázy celkom odstrániť.

 

Dodacia lehota a platby poštovného

Termín dodania:

Dostupnosť tovaru uvádzame pri každom produkte.

Štandardná dodacia lehota je 3 - 10 dní.

1. Ak je tovar SKLADOM - posielame v daný alebo nasledujúci deň od objednávky (platí výlučne pre objednávky do 10.00 hod. pod podmienkou, že tovar je fyzicky na sklade, upozorňujeme, že dostupnosť: obvykle skladom nemusí znamenať realitu a túto dostupnosť je potrebné si overiť, pokiaľ tovar skladom nie je posielam v deň prijatia objednaného tovaru na sklad)

2. Pri objednaní tovaru: 3 - 14 prac. dní

3. Pri špecifických tovaroch môže dodacia lehota dosiahnuť 4 - 8 týždňov

Ako dodávateľ si vyhradzujeme právo objednávku zrušiť v prípade, že je tovar, ktorý ste si objednali nedostupný alebo ho nie sme schopný vydodať v uvedenej cene a stanovenom termíne. Pri taktýchto udalostiach Vás informujeme a ponúkneme alternatívu.

Spôsob dodania:

1. Slovensko poštou - balík môžete očakávať najneskôr do 4 dni od odoslania z nášho skladu

2. EXPRES KURIÉR 24h DPD - balík môžete očakávať do 24 hodín (neplatí počas víkendu) od odoslania tovaru zo skladu (platí výlučne pre objednávky do 12.00 hod. pod podmienkou, že tovar je fyzicky na sklade, upozorňujeme, že dostupnosť: obvykle skladom nemusí znamenať realitu a túto dostupnosť je potrebné si overiť, pokiaľ tovar skladom nie je posielam v deň prijatia objednaného tovaru na sklad)

Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom produkte.

Orientačný cenník prepravných služieb:

KURIÉR DPD €3,90 s DPH

Slovenská pošta €6,50 s DPH (Slovenskou poštou je možné zaslať len balík do 5kg)

 

 

 

 

Nzc5YjY3O